Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk są samorządną, współpracującą z Wydziałami PAN, ogólnokrajową reprezentacją poszczególnych dyscyplin naukowych oraz międzydyscyplinarnych problemów naukowych, służącą integrowaniu uczonych całego kraju. W skład komitetów naukowych wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności, pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk i instytuty zaplecza naukowo-badawczego resortów, a także przedstawiciele instytucji oraz organizacji gospodarczych i społecznych. Z racji ich składów, grupujących wybitnych przedstawicieli całego środowiska naukowego, komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk stanowią najbardziej reprezentatywne grono specjalistów w danej dyscyplinie naukowej.

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN powstał w 2016 roku z połączenia powołanego w 1956 roku Komitetu Nauk Leśnych i powołanego w 1961 roku Komitetu Technologii Drewna. KNLiTD zajmuje się całokształtem problematyki nauk leśnych z uwzględnieniem wielostronnych funkcji lasu i ochrony środowiska oraz szeroko pojętym drzewnictwem obejmującym zarówno różnorodne technologie jego przerobu jak również konserwację zabytków drewnianych. KNLiTD wspólnie z Instytutem Badawczym Leśnictwa wydaje angielskojęzyczny kwartalnik "Folia Forestalia Polonica”, który jest indeksowany przez Copernicus oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Komitet pełni także funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO). Przewodniczącym jest prof. dr hab. Maciej SKORUPSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ogólne zasady działania Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna zawarte są w Regulaminie.